ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಕ್ರ.

ಸಂ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವಿಳಾಸ

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

 1.

ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ,

ಎಮ್. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ

ಡಿ.ಎಸ್.ಓ.

08382-223093

08382-226550

100

9480805200

dckwr@ksp.gov.in

ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ.

ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

 1

ಕಾರವಾರ ಶಹರ ಠಾಣೆ.

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08382-226333

9480805245

townkwr@ksp.gov.in

ಕಾರವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08382-222443

9480805262

ruralkwr@ksp.gov.in

ಕಾರವಾರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08382-228333

9480805247

traffickwr@ksp.gov.in

ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08382-226666

 

womenpskwr@ksp.gov.in

ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08382-265733

9480805248

chittakulakwr@ksp.gov.in

ಕದ್ರಾ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08382-256592

9480805276

kadrakwr@ksp.gov.in

ಮಲ್ಲಾಪುರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08382-254812

9480805249

mallapurkwr@ksp.gov.in

ಅಂಕೋಲಾ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಐ.

08388-230433

9480805250

ankolakwr@ksp.gov.in

ಅಂಕೋಲಾ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08388-230333

9480805268

ankolakwr@ksp.gov.in

10 

ಭಟ್ಕಳ ಶಹರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08385-226333

9480805269

bhatkaltownkwr@ksp.gov.in

11 

ಭಟ್ಕಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08385-227333

9480805252

bhatkalruralkwr@ksp.gov.in

12 

ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08385-268896

9480805253

murdeshwarkwr@ksp.gov.in

13 

ಹೊನ್ನಾವರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08387-220248

9480805270

honnavarkwr@ksp.gov.in

 14

ಮಂಕಿಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08387-257886

9480805263

mankikwr@ksp.gov.in

15 

ಕುಮಟಾ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08386-222333

9480805272

kumtakwr@ksp.gov.in

 16

ಗೋಕರ್ಣ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08386-256133

9480805251

gokarnkwr@ksp.gov.in

 17

ಸಿರ್ಸಿ ಶಹರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08384-226333

9480805264

sirsitowkwr@ksp.gov.in

 18

ಸಿರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08384-236233

9480805254

sirsiruralkwr@ksp.gov.in

 19

ಸಿರ್ಸಿ ಹೊಸಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08384-236330

9480805255

sirsinewmarketkwr@ksp.gov.in

 20

ಬನವಾಸಿ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08384-264210

9480805246

banavasikwr@ksp.gov.in

 21

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಐ.

08419-261133

9480805257

yellapurkwr@ksp.gov.in

 22

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08419-261133

9480805273

yellapurkwr@ksp.gov.in

 23

ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಐ.

08389-230283

9480805256

siddapurkwr@ksp.gov.in

 24

ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08389-230283

9480805271

siddapurkwr@ksp.gov.in

 25

ಮುಂಡಗೋಡ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಐ.

08301-222211

9480805258

mundgodkwr@ksp.gov.in

 26

ಮುಂಡಗೋಡ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08301-222211

9480805275

mundgodkwr@ksp.gov.in

 27

ದಾಂಡೇಲಿ ಶಹರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08284-231333

9480805274

dandelitownkwr@ksp.gov.in

 28

ದಾಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08284-230363

9480805259

dandeliruralkwr@ksp.gov.in

 29

ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08284-220133

9480805265

haliyalkwr@ksp.gov.in

 30

ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08284-258633

9480805260

ambikanagarkwr@ksp.gov.in

 31

ಜೋಯ್ಡಾ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08383-282733

9480805266

joidakwr@ksp.gov.in

 32

ರಾಮನಗರ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.

08383-248133

9480805261

ramanagarkwr@ksp.gov.in

33.   

ಉ.ಕ. ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಪಿ.ಐ.

08382-222522

9480805267

cencrimepskwr@ksp.gov.in

ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ.

ಸಂಖ್ಯೆ

ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು.

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1.      

ಕಾರವಾರ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08382-225337

9480805230

cpikwr@ksp.gov.in

2.      

ಕದ್ರಾ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08382-256200

9480805231

cpikadrakwr@ksp.gov.in

3.      

ಕುಮಟಾ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08386-220233

9480805234

cpikumtakwr@ksp.gov.in

4.      

ಹೊನ್ನಾವರ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08387-221287

9480805233

cpihonnavarkwr@ksp.gov.in

5.      

ಭಟ್ಕಳ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08385-226813

9480805232

cpibhatkalkwr@ksp.gov.in

6.      

ಸಿರ್ಸಿ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08384-226260

9480805238

cpibhatkalkwr@ksp.gov.in

7.      

ಜೋಯ್ಡಾ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08383-282626

9480805237

cpijoidakwr@ksp.gov.in

8.      

ದಾಂಡೇಲಿ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08284-231363

9480805235

cpidandelikwr@ksp.gov.in

9.      

ಹಳಿಯಾಳ ವೃತ್ತ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ.

08284-220333

9480805236

cpihaliyalkwr@ksp.gov.in

ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು.

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1.      

ಕಾರವಾರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಡಿವೈ.ಎಸ್.ಪಿ.

08382-226416

9480805220

sdpokwr@ksp.gov.in

2.      

ಭಟ್ಕಳ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಎ.ಎಸ್.ಪಿ.

08385-226413

9480805221

sdpobhatkalkwr@ksp.gov.in

3.      

ಸಿರ್ಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಡಿವೈ.ಎಸ್.ಪಿ.

08384-226424

9480805222

sdposirsikwr@ksp.gov.in

4.      

ದಾಂಡೇಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಡಿವೈ.ಎಸ್.ಪಿ.

08284-231595

9480805223

sdpodandelikwr@ksp.gov.in

ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕಚೇರಿ/ಘಟಕಗಳ ಹೆಸರು.

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1.      

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ.

ಎಸ್.ಪಿ.

08382-226233

9480805201

spkwr@ksp.gov.in

2.      

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ.

ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್.ಪಿ.

08382-227536

9480805202

addlspkwr@ksp.gov.in

3.      

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ.

ಎ.ಎ.ಓ.

08382-226307

 

aaokwr@ksp.gov.in

4.      

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ

ಡಿವೈ.ಎಸ್.ಪಿ.

08382-225318

9480805206

darkwr@ksp.gov.in

5.      

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಭಾಗ

ಡಿವೈ.ಎಸ್.ಪಿ..

08382-223501

9480805209

dcrbkwr@ksp.gov.in

6.      

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ

ಪಿ.ಐ.

08382-220754

9480805207

dsbkwr@ksp.gov.in

7.      

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ವಿಭಾಗ.

ಪಿ.ಐ.

08382-226893

9480805208

dcibkwr@ksp.gov.in

8.      

ಮೋಟಾರು ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ.

ಆರ್.ಪಿ.ಐ.

08382-225318

9480805210

mtokwr@ksp.gov.in

9.

ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಸ್ತಂತು ಕೇಂದ್ರ

ಪಿ.ಐ.,-ಡಬ್ಲೂ

08382-227219

9480800944

dckwr@ksp.gov.in

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-08-2021 12:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: SP KARWAR


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080