ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ವಿವರ

 

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿವರ

ಅಪಲೋಡ್

ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ, ಕಾರವಾರ.

1.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013.

29-06-2021.

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014. 

02-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015. 

02-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016. 

 
 13-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.

 02-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018. 

 
 13-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019. 

 
13-07-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.

09-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಉ.ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ, ಕಾರವಾರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016. 

09-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017. 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018. 

 

09-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019. 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

       
       

ಉ.ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡೇಲಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013. 

08-07-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.

 
 

08-07-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.

 

08-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.

 
 

08-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.

 
 

08-07-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.

 
 

08-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019.

 
 

08-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.

 

08-07-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
       

ಉ.ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ,ಸಿರ್ಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಿರ್ಸಿ.

 1

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013.

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015. 

  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016. 

   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017. 

  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019.

 
 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

13-07-202 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
       

ಉ.ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ, ಭಟ್ಕಳ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಭಟ್ಕಳ.

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019. 

   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 9      
       

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಕಾರವಾರ ವೃತ್ತ, ಕಾರವಾರ. 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013.    

10-08-2019 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 
 10-08-2019 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

 
 10-08-2019 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 8  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013.   

 10-08-2019 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 9  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.   

10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 10

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.   

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.   

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
12 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.   

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 13

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.   

 
10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
14 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.   

10-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 15.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.   

08-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಕದ್ರಾ ವೃತ್ತ, ಕದ್ರಾ.

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013.  

 30-09-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.  

 
  30-09-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

 
 30-09-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

 
 30-09-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.  

 
  30-09-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 6  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.  

 30-09-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.  

 30-09-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

8. 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

25-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

       

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಜೋಯ್ಡಾ ವೃತ್ತ, ಜೋಯ್ಡಾ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013. 

20-04-2020 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 

20-04-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 

20-04-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 

20-04-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

20-04-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

20-04-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

20-04-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

20-04-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ವೃತ್ತ, ದಾಂಡೇಲಿ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.  

05-02-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

 

05-02-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 
 

05-02-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

 

05-02-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

 
 

05-02-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 

05-02-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

05-02-2021

 
 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

 

   

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ ವೃತ್ತ, ಹಳಿಯಾಳ.

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013. 

25-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 

25-06-2021

 
 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 
 

25-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

 
 

25-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 
 

25-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

 
 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 9

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013. 

 
 

25-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

10 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.

 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

11 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.

 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ

12 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.

 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

13 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

 
 25-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
14 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
15 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.

 

25-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 16

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

25-06-2021

 
ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಸಿರ್ಸಿ ವೃತ್ತ, ಸಿರ್ಸಿ.

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.  

05-08-2019 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

 

05-08-2019

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

 

05-08-2019

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.  

05-08-2019

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

 

05-08-2019

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 

05-08-2019

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014-2019 

05-08-2019  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಕುಮಟಾ ವೃತ್ತ, ಕುಮಟಾ.

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013. 

02-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

2

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

02-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 

02-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

02-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

 
 02-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

 
 02-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.

 

02-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.

 

02-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

9

     

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ ವೃತ್ತ, ಹೊನ್ನಾವರ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013.

30-04-2020  ವಿಕ್ಚಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.

 
 30-04-2020 ವಿಕ್ಚಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.

 
 30-04-2020 ವಿಕ್ಚಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.

 
30-04-2020  ವಿಕ್ಚಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

30-04-2020  ವಿಕ್ಚಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

30-04-2020  ವಿಕ್ಚಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

 25-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಢೌನಲೋಡ್

ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಭಟ್ಕಳ ವೃತ್ತ, ಭಟ್ಕಳ. 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013.

20-06-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ//ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.

 
 20-06-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ//ಡೌನಲೋಡ್  
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.

 
20-06-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ//ಡೌನಲೋಡ್  
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.

 
 20-06-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ//ಡೌನಲೋಡ್  
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.

 
20-06-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ//ಡೌನಲೋಡ್ 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.

 
20-06-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ//ಡೌನಲೋಡ್ 
       

7. 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.  

08-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 ಕಾರವಾರ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

     
 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.   

20-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.   

20-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.  

20-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.  

20-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.  

20-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.  

20-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019.  

20-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.  

20-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
       
       

 ಕಾರವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ)  ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.

 

08-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

2 

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ)  ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

08-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

 ಕಾರವಾರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013.   

20-07-2020 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.   

20-07-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.   

20-07-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.   

20-07-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.   

20-07-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.   

20-07-2020

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

 13-07-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
       

 ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.   

 13-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 ಕದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013.  

15-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.  

 
 15-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.  

 15-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 4  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.  

 15-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 5  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.  

 15-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.  

 
 15-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019.  

 
 15-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

8. 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.   

08-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013. 

 
 02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

 02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

 02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

 02-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
       

ಅಂಕೋಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013.

25-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.

 
25-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.

 
 25-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.

 
 25-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

 
25-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

 
 25-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.

 
25-06-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.

 
 25-06-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
9      

ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

03-07-2018

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

03-07-2018 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 
10-11-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.

 
10-01-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ದಾಂಡೇಲಿ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.

09-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.

 
 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.

 
 

09-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

 
 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.

 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.

 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.

 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.

 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 10

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

 

09-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 12

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.

 

09-07-2021

 
 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
       
       

ದಾಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013.  

02-07-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.  

02-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

02-07-2021

 
ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

 

02-07-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.  

02-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.  

02-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.  

02-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

02-07-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

       
       

ಹಳಿಯಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.   

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 
 

14-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 
 

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 

14-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 
 

14-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 
 

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

 
 

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

 
 

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 9

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 

14-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 10

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 
 

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
11 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

 
 

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
12 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

 
 

14-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
13       
14       

ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.   

12-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

 
 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.  

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.  

 

12-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.  

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.  

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 9

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
10 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.

 
 

12-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

 
 

12-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 12

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
13   

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.

 

12-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 14  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಜೋಯ್ಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.   

10-04-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 

10-04-2021 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.

 
 

10-04-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.

 
 

10-04-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.

 

10-04-2021 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.

 
 

10-04-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.

 

10-04-2021 

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
       
       

ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 29-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 

29-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 7.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.    

 13-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
       

ಸಿರ್ಸಿ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2013.  

 29-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.  

 

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

29-06-2021

 
 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.  

 

29-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.  

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.  

 

29-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

29-06-2021

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
       

ಸಿರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 20-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

 20-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

 

20-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.  

20-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

20-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2021.  

 20-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
       

ಸಿರ್ಸಿ ಹೊಸಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

10-01-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 

10-01-2021

 
 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 

10-01-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

10-01-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

 

10-01-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 

10-01-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

 

10-01-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
       

ಬನವಾಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ- 2013 ರಿಂದ 2019.

12-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

12-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

3.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013.

17-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014. 

17-07-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015. 

 17-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016. 

 17-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017. 

17-07-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018. 

17-07-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019. 

17-07-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 10

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

17-07-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013. 

 

 29-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014. 

 

 29-06-2021

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015. 

 

 29-06-2021

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016. 

 

 29-06-2021

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017. 

 

 29-06-2021

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 6  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018. 

 29-06-2021

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019. 

 

 29-06-2021

 
ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

8. 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.   

 29-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮುಂಡಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.  

20-06-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.  

 
20-06-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.  

 
20-06-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.  

 
20-06-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 5  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.  

 20-06-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020. 

13-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2021.  

25-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

       

ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013 ರಿಂದ 2019.

10-09-2020  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ.  4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2013.  

 
10-09-2020   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ.  4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014. 

 
10-09-2020   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ.  4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015. 

 
10-09-2020   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ.  4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016. 

 
10-09-2020   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ.  4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017. 

 
10-09-2020   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ.  4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018. 

 
10-09-2020   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ.  4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019. 

 
10-09-2020   ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

9. 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.   

09-07-2021 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಭಟ್ಕಳ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.  

29-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 2

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.  

29-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

 

29-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.  

29-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್  

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.  

29-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 6

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.  

 29-06-2021 ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
 7

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

       

ಭಟ್ಕಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.    

12-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.    

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.    

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.   

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.   

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019.   

 
 

12-07-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2020.   

 

12-07-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
       

ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2014.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2015.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2016.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2017.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2018.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4 (1) (ಬಿ) ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ-2019.   

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಂಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.   

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.   

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.  

 
 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 4

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.  

 
 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5  

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.  

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.  

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 7.

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

 
09-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
8. 

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.  

 09-07-2021 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
       

ಹೊನ್ನಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014.   

29-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015.   

 29-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016.   

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.   

29-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.   

29-06-2021 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.   

 29-06-2021

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

 7

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.   

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2021.   

29-06-2021

 

ವಿಕ್ಞಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

       

ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 
 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 

11-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

 
 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

 

11-06-2021

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

 
 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2014. 

 
 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
 8

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2015. 

 
 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 9

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2016. 

 
 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 
10

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017. 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018. 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
12

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019. 

11-06-2021

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 13.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020.   

13-07-2021  ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್ 
       
       

ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2017.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2018.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2019.    

 

ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

4.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ-2005 ಕಲಂ. 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ-2020. 

 09-07-2020 ವಿಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಸೈಬರ್, ಇಕಾನಾಮಿಕ್, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್  ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಾರವಾರ 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-08-2021 01:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: SP KARWAR


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080